Biznes ?ci?gania d?ug體 w Polsce ma si? bardzo dobrze


Jak si? okazuje w dalej w naszym kraju op?aca si? prowadzi? biznes polegaj?cy na ?ci?ganiu nale?no?ci. Wielu ekspert體 uwa?a, ?e taka dobra koniunktura spowodowana jest du?? swobod? w stosowaniu prawa na jak? mog? sobie pozwoli? tego rodzaju przedsi?biorstwa. Firmy, kt髍e si? w tym specjalizuj? mog? by? wzorem dla polskiego wymiaru sprawiedliwo?ci je?li chodzi o kwesti? komputeryzacji. Firmy windykacyjne s? popularne na polskim rynku nie tylko w wysokiego procentu ?ci?galno?ci d?ug體, ale r體nie? przez to, ?e w naszym kraju komornicy dzia?aj? bardzo opieszale a czasem nawet nieskutecznie. Du?a w tym r體nie? zas?uga naszych s?d體, kt髍ym d?ugo zajmuje wydawanie odpowiednich dyspozycji komornikom. Na tym rynku dochodzi nawet do paradoksalnych sytuacji kiedy to firmy windykacyjne decyduj? si? oddawa? zlecenia w?a?nie komornikom poniewa? nie maj? oni cz?sto czasu zaj?cia si? dan? spraw?. nie trzeba t?umaczy?, ?e powinno by? inaczej. Co ciekawe firmy takie nie podejmuj? si? niekt髍ych rodzaj體 spraw. przyk?adem tego s? sprawy alimentacyjne. Zajmuj? si? one naj?atwiejszymi sprawami, kt髍e mo?na szybko za?atwi?.

© 2011 All rights reserved