Co z prochami bliskich


Polskie ministerstwo zdrowia przygotowuje specjaln? nowelizacj? ustawy, ktˇra b?dzie umo?liwia?a przechowywa? prochy swoich bliskich nie tylko jak to by?o do tej pory na cmentarzach ale rˇwnie? w innych miejscach, ktˇre nie b?d? narusza?y ich godno?ci. Ministerstwo powo?a?o specjalnie do tego celu grup? odpowiedzialn? za wniesienie odpowiednich poprawek. Co ciekawe nowe przepisy b?d? dawa?y mo?liwo?? na przyk?ad rozsypania prochˇw w lesie czy te? nad morzem. Mo?na b?dzie tak?e pozostawi? urn? w domu. Niedopuszczalne za to b?dzie poddawanie prochˇw procedurze tak zwanego ?ugowania zw?ok. Polega ona na rozpuszczaniu cia?a przy pomocy specjalnych chemikaliˇw. ?ugowanie zw?ok co ciekawe jest bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych. Zakazane b?dzie rˇwnie? oddawanie cia? bliskich do celˇw wystawowych, ktˇre b?d? wymaga?y zabiegˇw kosmetycznych. Takie przepisy prawdopodobnie wejd? w ?ycie za oko?o pˇ? roku. Tyle b?dzie trwa?a przypuszczalnie procedura legislacyjna. Co wa?niejsze, ?adnych w?tpliwo?ci w tej sprawie nie zg?asza polski Ko?ciˇ? co pomaga w tak szybkim trybie pracy nad ustaw?.

© 2011 All rights reserved