Czas poprawek...


Okres po ka?dych wyborach czy to prezydenckich czy parlamentarnych sprzyja przyjmowaniu nowych ustaw cz?sto tych niepopularnych poniewa? wtedy nie trzeba si? bardzo martwi? o spadek poparcia w sonda?ach. I tym razem b?dzie podobnie poniewa? Platforma obywatelska zamierza na jesieni tego roku przyj?? kilka takich pakiet體, kt髍e z pewno?ci? nie przypadn? do gustu wyborcom. Pierwszy pakiet, tak zwany sp?eczno-cywilizacyjny obejmie trzy wa?ne ustawy- ustaw? ??obkow?, ustaw? o opiece zast?pczej o oraz o szkolnictwie wy?szym. Projekt o szkolnictwie wy?szym wydaje si? bardzo ciekawy. W swoich za?o?eniach znacz?co zwi?ksza on i tak nie ma?? na chwil? obecno?? samodzielno?? uczelni wy?szych. B?d? one mog?y samodzielnie tworzy? programy edukacyjne dla swoich kierunk體. Ograniczy si? wieloetatowo?? na uczelniach. Wszystkie regulaminy uczelni oraz ich statuty b?d? jednak musia? by? zatwierdzone przez ministra edukacji. Projekt ma w swoich planach udzielanie r體nie? plac體kom dotacji bud?etowych. B?d? tak?e dost?pne specjalne pakiety us?ug edukacyjnych kt髍e b?d? bezp?atne a prawa student體 zostan? jeszcze bardziej rozszerzone.

© 2011 All rights reserved