Czy zabraknie reklam partii?


Pos?owie rz?dz?cej obecnie Platformy Obywatelskiej z?o?yli do sejmu projekt ustawy na temat reklamowania partii w telewizji, radiu, czy te? bilbordach. Przyj?cie takiej ustawy wydaje si? tylko kwesti? czasu poniewa? zgadzaj? si? z nim Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej, kt髍e r體nie? chc? uczestniczy? w pisaniu tej ustawy. P?atne reklamy znikn??y by z polskich telewizji nie tylko w czasie kampanii wyborczej, ale r體nie? w powszednie dni. Partiom politycznym pozostan? jedynie bezp?atne audycje wyborcze emitowane jedynie w radiu i telewizji. W projekcie ustawy zapisane zosta?y nowe propozycje. Zgodnie z jej tre?ci? partie b?d? zobowi?zane przeznacza? na fundacj? polityczn? jedn? czwart? swoich subwencji przyznawanych z bud?etu pa?stwa. Wed?ug polskiego prawa wielko?? przyznanej subwencji okre?la si? na podstawie osi?gni?tych wynik體 w wyborach parlamentarnych. Im wi?cej os骲 g?osowa?o na ni? tym wi?ksze dostaje o nie dofinansowanie z bud?etu pa?stwa. Warunkiem jej otrzymana jest przekroczenie w wyborach trzech procent g?os體. Pozosta?e nie mog? liczy? na takie wsparcie.

© 2011 All rights reserved