Jak post?powa? w razie st?uczki


Wielu kierowcˇw nie ma poj?cia jak zachowywa? si? w wypadku niegro?nej st?uczki samochodowej, w ktˇrej bior? udzia?. Wbrew obiegowej opinii przy tego rodzaju zdarzeniu nie jest konieczne wzywanie drogˇwki. Co prawda nie jest to zakazane jednak wielu kierowcˇw uwa?a to rozwi?zanie za najbardziej korzystne. Je?eli dosz?o jedynie do niewielkiej kolizji w ktˇrej to nikt nie odniˇs? obra?e? wystarczy jedynie sporz?dzi? odpowiednie o?wiadczenie z ktˇrym pˇ?niej udajemy si? do swojego ubezpieczyciela. Oczywi?cie trzeba pami?ta? o usuni?ciu swojego pojazdu z drogi by nie hamowa?y one ruchu drogowego. Je?eli jest to nie mo?liwe tak? sytuacj? trzeba oznakowa? za pomoc? trˇjk?ta ostrzegawczego w odpowiedniej odleg?o?ci od samochodu. Je?eli jest to teren zabudowany to trˇjk?t powinien by? umieszczony metr za pojazdem. Je?eli autostrada lub droga ekspresowa to w odleg?o?ci stu metrˇw od auta. Policj? nale?y wezwa? w momencie gdy w?a?ciciele obu pojazdˇw bior?cych udzia? w kolizji nie mog? doj?? do porozumienia w kwestii tego, kto jest sprawc? wypadku. Policja ma za zadanie rozstrzygn?? wˇwczas ten spˇr. Niezw?ocznie nale?y powiadomi? j? tak?e w wypadku gdy jeden z uczestnikˇw jest nietrze?wy.

© 2011 All rights reserved