Kompetencje Ministra Sprawiedliwo?ci


Minister sprawiedliwo?ci Krzysztof Kwiatkowski b?dzie m骻? obecnie wyda? dyspozycj? o rozpocz?ciu post?powania przeciwko adwokatowi, tyle tylko, ?e b?dzie ono musia?o by? poprzedzone ?ledztwem przed trafieniem przed s?d dyscyplinarny korporacji. Takie postawienia przyj??a sejmowa komisja sprawiedliwo?ci i praw cz?owieka przeg?osowuj?c istotne poprawki do ustawy na temat prawa i adwokatury. Bardzo prawdopodobne, ?e takie samego pomys?y b?d? stosowane w stosunku do radc體 prawnych. Poprawki wniesione przez komisj?, mia?y na celu ograniczy? kompetencje ministra finans體. Oznacza to teraz, ?e nie b?dzie on musia? kierowa? spraw prawnik體 do s?du dyscyplinarnego. CO ciekawe minister na pewno poprze te zmiany. Spowodowane jest to tym, ?e sam minister bardzo rzadko decydowa? si? na skorzystanie z tego typu uprawnie?. Przewodnicz?cy komisji pose? Sojuszu Lewicy Demokratycznej a zarazem by?y minister spraw wewn?trznych i administracji w rz?dzie Marka Belki Ryszard Kalisz zdecydowa? wraz z pozosta?ymi osobami wchodz?cymi w sk?ad komisji o przekazanie projektu do rozpatrzenia na posiedzeniu plenarnym.

© 2011 All rights reserved