Konieczno?? posiadania konta bankowego przez pracownika


Polskie prawo stanowczo m體i, ?e pracownik nie musi zak?ada? konta bankowego jedynie po to aby jego pracodawca przelewa? na nie miesi?czne wynagrodzenie za wykonywan? prac?. Aby taka sytuacja by?a mo?liwa pracownik musi wyrazi? takie postanowienie w formie pisemnej, w kt髍ej musi wyrazi? zgod? na przesy?anie pieni?dzy na konto w banku. Wed?ug prawa do pracodawca decyduje kt髍ego dnia miesi?ca b?dzie wyp?aca? zatrudnionym wynagrodzenie. Termin ten musi by? jednak sta?y ka?dego miesi?ca i ustalony z g髍y. Pracodawca musi o tym poinformowa? jednak wszystkie zatrudnione osoby sposobem pisemnym. Najpopularniejszym sposobem jest przelanie wynagrodzenia na konto bankowe. Dopuszczalne jest jeszcze jednak odbieranie pieni?dzy osobi?cie przez pracownika w zak?adzie pracy. Pracodawca musi wtedy wskaza? miejsce, gdzie znajduje si? kasa, godzinny jej otwarcia oraz dok?adne terminy jej otwarcia dla w kt髍ych pracownik mo?e si? do nich zg?osi? w celu otrzymania wyp?aty za swoja prac?. Wszystkie prawa odno?nie wynagrodzenia zapisane s? w kodeksie pracy i post?powania niezgodnie z jego zapisami mo?e by? grozi? grzywnami.

© 2011 All rights reserved