Krajowa Rada Prokurator體


Za nami pierwsze posiedzenie nowo utworzonej instytucji jakim jest Krajowa Rada Prokurator體. Powsta?a ona po aby spe?ni? za?o?enia nowelizacji ustawy, kt髍a ma w swoich zadaniach planuje rozdzielenie funkcji ministra i prokuratora generalnego a co za tym idzie zrobienie z niego niezale?nego i apolitycznego funkcjonariusza pa?stwowego. Rada ta ma w swoich kompetencjach czuwanie nad niezale?no?ci? prokurator體 od ?wiata polityki i ?wiata biznesu. B?dzie tak?e opiniowa? kandydat體 na okre?lone stanowiska. W tej radzie wiele do powiedzenia b?dzie mia? tak?e prezydent Rzeczypospolitej Polskiej- Bronis?aw Komorowski, kt髍y b?dzie mia? w niej swojego przedstawiciela. Na pierwszym spotkaniu prokurator體 zosta?a przedstawiona propozycja aby razem przygotowywa? umowy z krajami, kt髍e nie znajduj? si? w Unii Europejskiej. Szczeg髄nie chodzi tu o umowy z Rosj? dotycz?ce przest?pczo?ci. Rada przeprowadzi r體nie? prace na specjaln? ustaw?,, kt髍a b?dzie mia?a na celu osi?gni?cie jeszcze wi?kszej niezale?no?ci tego organu. Prokuratorzy zostali tak?e poinformowani o otrzymaniu podwy?ek za swoj? prac? na rzecz wymiaru sprawiedliwo?ci.

© 2011 All rights reserved