Los S?dzi體


Kancelaria Prezydenta powinna zdecydowa? o losach dziesi?ciu s?dzi體 oraz asesor體 s?dowych, kt髍ych nie ?yj?cy ju? prezydent Lech Kaczy?ski nie zdecydowa? si? powo?a? w czasie trwania swojej kadencji- takie postulat wnios?a Helsi?ska Fundacja Praw Cz?owieka. S?dziowie Ci nie dostali powo?ania pomimo tego, ?e zostali zarekomendowali przez Krajow? Rad? S?downicz?. S?dziowie , zniecierpliwieni takim stanem rzeczy postanowili z?o?y? skarg? do Trybuna?u Konstytucjonalnego, poniewa? ich zdaniem nie s? przestrzegane ich prawa zapisane w najwa?niejszym dokumencie w Polsce. Uzasadnienie braku promocji nie zosta?o uargumentowane przez nie ?yj?cego prezydenta co przemawia na korzy?? s?dzi體 i asesor體. Ich zdaniem zosta?o pogwa?cona ustawa Praw o ustroju s?d體 powszechnych. Obecny prezydent Bronis?aw Komorowski zapewne nie b?dzie mia? nic przeciwko nadania takich nominacji s?dziom i asesorom, kt髍zy przez decyzj? Kaczy?skiego nie pracuj? w swoich zawodach ju? dwa lata. Je?eli i on b?dzie odwleka? podj?cie decyzji bardzo prawdopodobne, ?e zajmie si? tym trybuna? praw cz?owieka we francuskim Strasburgu.

© 2011 All rights reserved