Nielegalne nominacje na S?dziˇw


Krajowa Rada S?downicza, ktˇra w ostatnim czasie przyj??a uchwa??, w ktˇrej mowa by?a o kandydatach na s?dziˇw mog?a dzia?a? niezgodnie z prawem. Wszystko to spowodowane jest faktem, ?e przy nominacjach bra?a udzia? Ewa Stryczy?ska, ktˇrej kadencja zako?czy?a si? w lipcu tego roku. Oznacza to, ?e wszystkie decyzje, przy ktˇrych g?osowa?a nale?y powtˇrzy?, poniewa? nie s? one wa?ne i zgodne z prawem- tak uwa?aj? konstytucjonali?ci. Ewa Stryczy?ska by?a osob? powo?an? w sk?ad Krajowej Rady S?downictwa z ramienia prezydenta. Problem polega na tym, ?e na to stanowisko delegowa? j? nie ?yj?cy ju? prezydent Lech Kaczy?ski. Wed?ug polskiego prawa mandat takiej osoby wygasa trzy tygodnie pˇ?niej po zako?czeniu kadencji przez g?ow? pa?stwa. Lech Kaczy?ski zgin?? w katastrofie lotniczej i brutalnie, ale jednak z godnie z prawem mo?na stwierdzi?, ?e jego kadencja dobieg?a ko?ca. Co za tym idzie wygas? tak?e mandat Ewy Stryczy?skiej. Wygas? on dok?adnie dziesi?tego lipca. po tym okresie obowi?zki Stryczy?skiej powinna przej?? osoba protegowana przez prezydenta Bronis?awa Komorowskiego. Mˇg? on oczywi?cie dalej rekomendowa? j? ponownie jednak tego nie uczyni? co spowodowa?o, ?e przez kolejne dwa miesi?ce pracowa?a ona w KRS nielegalnie.

© 2011 All rights reserved