Odpowiedzialno?? ma??onki za ukrywanie d?ugˇw m??a


Teoretycznie osoby, ktˇre znajduj? si? w zwi?zku ma??e?skim za sob? za d?ugi ka?dego z nich nawet z osobna maj? odpowiada? razem. Taka regu?a nie sprawdza si? jedynie w przypadku, gdy ma??onka zdo?a udowodni? ?e m?? swoje zobowi?zania zaci?ga? w tajemnicy przed ni?. Wtedy to nie musi sp?aca? tych nale?no?ci. Polskie prawo stanowczo mˇwi, ?e je?eli kto? zdecyduje si? na wzi?cie kredytu lub po?yczki bez zgody swojego wspˇ?ma??onka musi on liczy? si? z tym, ?e wierzycielowi b?dzie bardzo trudno ubiega? u drugiego ma??onka o sp?at? takiego rodzaju d?ugu. Praktycznie wi?c za sp?at? b?dzie odpowiada? w najwi?kszej mierze ten kto zaci?gn?? po?yczk? i to w?a?nie jemu raty mog? zosta? ?ci?gane z wynagrodzenia za prace. Sytuacja jest zgo?a inna w przypadku, gdy obie osoby tworz?ce zwi?zek ma??e?ski wyra?aj? zgod? na powstanie zobowi?zania. Wtedy to oboje solidarnie sp?acaj? swˇj d?ug. Wtedy to osoba, ktˇrej jest si? winnym pieni?dze mam mo?liwo?? ??dania o sp?acenie ich za pomoc? maj?tku wspˇlnego. To takiego maj?tku nale?? wszystkie przedmioty, ktˇre zosta?y nabyte po zawarciu ma??e?stwa. to niego zaliczaj? si? tak?e pensje ma??onkˇw.

© 2011 All rights reserved