Pewniejsze biura podrˇ?y


Po bankructwie w ostatnim czasie jednej z najwi?kszych i najd?u?ej prosperuj?cych biur podrˇ?y na naszym rynku ministerstwo finansˇw zaproponowa?o kilka rozwi?za? maj?cych na celu zwi?kszenie bezpiecze?stwa klientˇw, korzystaj?cych z takich biur podrˇ?y. bardzo prawdopodobne jest to, ?e w nied?ugim czasie przyjdzie nam p?aci? wi?cej za wycieczki. Spowodowane jest to pomys?em ministerstwa finansˇw, ktˇre planuje aby biura podrˇ?y przedstawia?o gwarancje bankowe. Sumy takich gwarancji b?d? si? kszta?towa?y w ka?dym przypadku inaczej. W wypadku gdy wycieczka b?dzie organizowana do dalekiego kraju suma tak oczywi?cie b?dzie du?o wi?ksza w stosunku do wycieczki na przyk?ad do naszych po?udniowych s?siadˇw Czechˇw. Gwarancja taka obecnie wynosi mniej wi?cej sze?? procent rocznego przychodu przedsi?biorstwa turystycznego. Wydaje si? jednak ?e wy?sze ceny wycieczek b?d? do zaakceptowania przez klientˇw, ktˇrzy podczas podrˇ?y nie chc? niespodziewanych a przede wszystkim nieprzyjemnych zdarze? zwi?zanych z nag?ym bankructwem organizatora. Na spokoju zyska rˇwnie? ca?a bran?a turystyczna, ktˇra w oczach wielu jest uznawana za niewiarygodn?.

© 2011 All rights reserved