Polak w ?wietle prawa


Szacuje si?, ?e oko?o trzech milion體 Polak體, mieszkaj?cych na wschodzie Europy w takich krajach jak Ukraina, Bia?oru? czy Litwa toczy ci?g?y sp髍 z Polskim rz?dem odno?nie obywatelstwa polskiego. Obecnie Polakom, ci??ko je otrzyma?. G?體ny przedstawicielstwem takiej grupy os骲 jest Fundacja Solidarno??-Wsch骴. Organizacja ta i jej przewodnicz?cy Czes?aw Skar?y?ski sprowokowany ci?g?ymi odrzuceniami jego wniosk體 przez polskie organy sprawiedliwo?ci obecnie szuka szcz??cia w Trybunale Konstytucyjnym. Wielu Polak體 mieszkaj?cych na wschodzie mimo swoich korzeni nie posiada obywatelstwa polskiego. Spowodowane jest to zmianami, kt髍e mia?y miejsce po drugiej wojnie ?wiatowej. Wtedy Zwi?zek Radziecki wcieli? do swoich granic ogromne tereny na kt髍ym wszyscy otrzymali obywatelstwo radzieckie. Polscy urz?dnicy nie przyznawanie obywatelstw t?umacz? umow? zawart? przez Zwi?zek Radziecki z Polsk? Rzeczpospolit? Ludow?, kt髍a m體i?a, ?e Polacy mieli czas na przyj?cie naszego obywatelstwa co w praktyce by?o niemo?liwe. Je?eli trybuna? orzeknie decyzj? na korzy?? Fundacji mo?e si? to okaza? precedensem w tego typu sprawach.

© 2011 All rights reserved