Projekt wspierania rodziny


Rada ministr體 zatwierdzi?a projekt ustawy, kt髍y ma na celu wspieraniu rodziny. Projekt ten przygotowa?o ministerstwo pracy pod kierownictwem minister Joanny Fedak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jest tylko kwesti? czasu kiedy trafi ona do polskiego sejmu. Rz?d planuje w nim zamie?ci? takie rozwi?zania, kt髍e pozwoli?yby na przebywanie dzieci w prawdziwych rodzinach. Chodzi tu g?體nie o zreformowanie wielkich dom體 dziecka w mniejsze plac體ki, kt髍e klimatem bardziej b?d? oddawa? ?rodowisko niewielkiej rodzinny. W takich plac體kach b?d? przebywa? przewa?nie dzieci, kt髍e nie uko?czy?y jeszcze czternastu lat. Oczywi?cie takie rozwi?zania nie b?d? wprowadzane od razu, tylko d?ugofalowo. Projekt reguluje tak?e poj?cie rodziny zast?pczej. W tak zwanych rodzinach zast?pczych dopuszczalna liczba adoptowanych dzieci b?dzie wynosi? trzy. Wyj?tkiem b?dzie sytuacja, gdy rodze?stwo liczy sobie wi?cej ni? trzy osoby. Oczywi?cie w ustawie b?d? zapisane wszystkie kryteria, kt髍e b?dzie musia?y spe?ni? osoby, kt髍e chc? si? ubiega? o status rodziny zast?pczej. Takie rodziny b?d? r體nie? otrzymywa? niewielkie wynagrodzenie.

© 2011 All rights reserved