Unia Europejska w sprawie kolei


Unia Europejska przygotowuje dyrektyw? w sprawie transportu kolejowego. Ma ona za zadanie zwi?kszenie konkurencyjno?ci na tym rynku przewozowym oraz jeszcze wi?ksz? kontrol? nad tym sektorem. Dyrektywa ma na celu zapewnienie pasa?erom jeszcze lepszej wygodny oraz ni?szych cen spowodowanym obecno?ci? wi?kszej ilo?ci firm kolejowych. Dyrektywa, kt髍a ma obowi?zywa? w Unii Europejskiej pos?u?y do wprowadzenia takich samych przepis體 na terenie europejskich pa?stw. Nowy dokument w du?ym stopniu u?atwia nowopowsta?ym przedsi?biorstwo wej?cie na ten jak dot?d bardzo zmonopolizowany rynek. Du?ym jej plusem jest danie potencjalnemu pasa?erowi wyboru, z kt髍ych us?ug ma ochot? skorzysta?. Dodatkowo, wi?kszy ruch w tym sektorze znacz?co przyczyni si? do rozwoju infrastruktury, kt髍a w nowych krajach wsp髄noty nie jest na najwy?szym poziomie. Mowa tu nie tylko o Bu?garii czy te? Rumunii ale nawet o Polsce, w kt髍ej ca?y czas dominuj? Polskie Koleje Pa?stwowe, kt髍e nie s? unowocze?niane w szybkim tempie. Dyrektywa zapewnia nowym firmom, mo?liwo?ci korzystania z dworc體 czy te? kas biletowych bez wi?kszych przeszk骴. Wszystko ma by? kontrolowane na bie??co.

© 2011 All rights reserved