Wprowadzony zakaz leków nie jest dobry


Zdaniem ekspertów propozycja rz?du odno?nie zakazu sprzeda?y leków wydawanych tylko na recept? za po?rednictwem Internetu nie jest najlepszym pomys?em. Jako przyk?ad powo?uj? oni sytuacje z krajów zachodnich Europy, gdzie takie rozwi?zanie kompletnie si? nie przyj??o. Rozwi?zania trzeba wi?c poszuka? w zmianie obowi?zuj?cych teraz przepisów. Obecnie w Polsce niemo?liwa jest sprzeda? wysy?kowa leków, które s? na recept?. Polskie prawo ma jednak problem ze zdefiniowaniem, co to jest sprzeda? wysy?kowa co skrz?tnie staraj? si? wykorzystywa? apteki stosuj?c ró?ne kruczki prawne w celu obej?cia przepisów. Zdaniem ekspertów sprzeda? takich medykamentów powinna by? dozwolona jednak po wprowadzeniu nowych bardziej praktycznych przepisów, które mia?yby za zadanie dba? o zdrowie pacjenta. Chodzi tu przede wszystkim o zapisy dotycz?ce sfa?szowanych leków. Poza tym taki zakaz proponowany przez polskie w?adze nie jest zgodny z zapisami panuj?cymi w wspólnocie. Kwesti? czasu b?dzie wi?c konieczna zmiana zapisów w ustawie, które zapewni? bezpieczn? sprzeda? elektroniczn? na korzy?? sprzedawców leków i innych medykamentów.

© 2011 All rights reserved