Wydzia?y rodzinne w S?dach Rejonowych


Ministerstwo Sprawiedliwo?ci przygotowuje specjaln? nowelizacj? ustawy Prawo o ustroju s?d體 powszechnych. Ministerstwo w stanowczy spos骲 da?o do zrozumienia, ?e nie zamierza likwidowa? za jej pomoc? s?d體 rodzinnych w Polsce. Nowelizacja dotyczy przede wszystkim s?d體 powszechnych. przewiduje, ?e w s?dzie rejonowym b?d? jedynie rozstrzygane sprawy karne i cywilne. To w?a?nie ten drugi mia?by wzi?? na siebie obowi?zek orzekania w sprawach rodzinnych. Mo?e tak?e doj?? do innych ciekawych rozwi?za?. Ustawa dopuszcza stworzenie specjalnych wydzia?體, kt髍e mog? si? tym zaj??. Pomys? taki jest krytykowany nie tylko przez rzecznika praw dziecka, ale tak?e przez spor? cz??? ?rodowiska s?dziowskiego w naszym kraju. Zdaniem tego pierwszego normalne s?dy mog? mie? nieodpowiednie podej?cie do dziecka, dla kt髍ego pobyt w s?dzie jest z regu?y sytuacj? stresow?. Aby rozwi?za? wszystkie problemy oraz rozwia? wszystkie w?tpliwo?? w pa?dzierniku dojdzie do spotkania Ministra Sprawiedliwo?ci z przedstawicielami Stowarzyszenia S?dzi體 S?d體 Rodzinnych. Na nim Minister ma by? przekonywany o wyborze jak najlepszego rozwi?zania

© 2011 All rights reserved