Wzrost liczby skarg na pracodawc體


Do Pa?stwowej Inspekcji Pracy oraz s?d體 zaczyna w ostatnim czasie przychodzi? coraz wi?cej skarg pracownik體 na swoich szef體, kt髍zy zalegaj? z p?atno?ciami. Szefowie Ci niemal natychmiast zasilaj? niechlubny rejestr d?u?nik體. Taka sytuacja sta?a si? norm?, kiedy trzy miesi?ce temu pracownicy uzyskali uprawnienia pozwalaj?ce dopisywa? nieuczciwe przedsi?biorstwa do biura informacji gospodarczych. Wed?ug statystki przeprowadzonej przez krajowy rejestr d?ug體 do pocz?tku wakacji pojawi?o si? blisko czterysta pi??dziesi?t takich zg?osze?. Dodatkowo aby pracownicy lepiej znali i egzekwowali swoje prawa w wielu zwi?zkach zawodowych zaczynaj? si? spotkania z prawnikami, maj?ce na celu przeszkolenie przedstawicieli zatrudnionych ludzi. Doprowadzi to r體nie? do odszukania jak najwi?kszej liczby os骲, kt髍a zosta?a w taki w?a?nie spos骲 potraktowana przez swoich pracodawc體, kt髍zy wykorzystali ich nieznajomo?? przepis體 prawa. Du?o wi?cej spraw ni? do KRD wp?ywa do PIP. W samym tylko roku 2010 wp?yn??o do niego ponad dwadzie?cia tysi?cy takich wniosk體. Przewa?nie takie skargi zg?aszaj? osoby, kt髍e juz nie pracuj? u swojego szefa. Zdarzaj? si? coraz cz??ciej osoby, kt髍e zg?aszaj? si? do Inspekcji jeszcze pracuj?. G?體ne skargi odnosz? si? do zalegania zatrudnionym ze pensj?. Je?li PIP albo KRD uzna racj? poszkodowanego prze?o?ony mo?e spodziewa? si? mandatu wartego nawet kilka tysi?cy z?otych.

© 2011 All rights reserved