Wzrost op?at za pochˇwek


Od pocz?tku nast?pnego roku czyli od marca wchodzi w ?ycie projekt ustawy, mˇwi?cy o tym, ?e dotychczasowy zasi?ek pogrzebowy zostanie znacz?co zmniejszony do czterech tysi?cy z?otych. Jest spowodowane szukaniem oszcz?dno?ci przez rz?du koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w celu ?atania dziury bud?etowej. Obni?enie zasi?ku nie dotyczy jedynie zasi?kˇw wyp?acanych przez Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych ale tak?e tych, do ktˇrych dost?p maj? s?u?by mundurowe. Tak wi?c ci?cia dotkn? tak?e Policj?, Biuro Ochrony Rz?du czy te? Stra? Graniczn?. Szacuje si?, ?e takie ci?cia mog? spowodowa? nawet oszcz?dno?? rz?du pˇ?tora miliona z?otych w S?u?bie Wi?ziennej. Propozycje przygotowane przez Ministerstwo Finansˇw proponuj? rˇwnie? ?eby rodzina zmar?ego funkcjonariusza s?u?b mundurowych otrzymywa?a jednorazowe uposa?enie a nie jak to jest obecnie trzymiesi?czn? pensj? wraz z dodatkami. Projekt od pocz?tku budzi wiele kontrowersji przede wszystkim u najbiedniejszych obywateli, ktˇrzy cz?sto nie maj? mo?liwo?ci godnego pochowania swoich najbli?szych. Trzeba jednak powiedzie?, ?e zasi?ek w porˇwnaniu z innymi krajami Europy i tak jest du?o wi?kszy.

© 2011 All rights reserved